Žalo dievča, žalo trávu neďaleko Temešváru

Zozbieral(a): Redakcia Slovenských Spevov (1880) ● Zdigitalizovali: Barbora Brndiarová a Juraj Chlpík (2017) ● Pôvodná zbierka Slovenské spevy I.

X:1 %%scale 0.83 %%pagewidth 21.01cm %%leftmargin 0.00cm %%rightmargin 0.00cm L:1/8 M:2/4 I:linebreak $ K:G V:1 V:1 "\^Allegro"\ G A B G | F E F2 | G2 z2 :: B3 ^c | d2 ^c z |$ B3 A | B2 A z | G A B G | F E F2 | %9 w: Ža- lo diev- ča|ža- lo trá-|vu|keď na-|ža- lo|po- via-|za- lo|na šu- haj- ka|za- vo- la-| w: ne- ďa- le- ko|Te- me- švá-|ru;||||||| G2 z2 :| %10 w: lo:| w: |
wait until soundfonts are loaded ...
1Žalo dievča, žalo trávu
neďaleko
Temešváru;
keď na
žalo, poviazalo,
na šuhajka
zavolalo,
keď na
žalo, poviazalo,
na šuhajka
zavolalo:
2Šuhaj, šuhaj z druhej strany,
poď mi dvíhať batoh trávy.

Nech ti dvíha otec, mati,

nechceli ťa za mňa dati.
3Ešte ťa len kolimbali,
už ťa za mňa sľubovali;

ešte si len húsky pásla,

už si v mojom srdci riastla.

Poznámky:
  1. V 2. vyd. chýba čiarka za slovom dievča v 1. takte.
  2. Podobné piesne v iných, dosiaľ nezdigitalizovaných zbierkach: Für 12: Načo si sa wydáwala, Rup.1 29: Žalo dievča, žalo trávu
Zobraziť viac
Poznali ste túto pieseň už predtým?

Podrobnosti

Názov: Žalo dievča, žalo trávu neďaleko Temešváru
Pôvodná zbierka: Slovenské spevy I.
Strana: 255
Identifikátor: I 183
Zberateľ: Redakcia Slovenských Spevov
Digitalizátor(ka): Barbora Brndiarová a Juraj Chlpík

Tempo: Allegro
Dátum zozbierania: 1880
Dátum digitalizácie: 01.03.2017
Stiahnuť: noty, hudbu , originál

Všetky informácie o piesni

<